Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kerstpakkettenland

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1.      Kerstpakkettenland: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Goalpromotions, gevestigd aan Hanzeweg 31-A, 7418AV te Deventer, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 08130632.
 2.      Koper: de rechtspersoon, of natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Kerstpakkettenland een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3.      Overeenkomst: iedere tussen Kerstpakkettenland en de koper tot stand gekomen overeenkomst waarmee Kerstpakkettenland zich jegens de koper, tegen betaling, heeft verbonden tot de levering van producten.
 4.      Producten: alle in het kader van de overeenkomst door Kerstpakkettenland aan de koper te leveren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, al dan niet door de koper zelf samengestelde kerstpakketten, losse geschenken en cadeaubonnen.
 5.      Webwinkel/website: www.kerstpakkettenland.nl.
 6.      Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kerstpakkettenland en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2.      De toepasselijkheid van de eventuele inkoop- of andersluidende algemene voorwaarden van de koper, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3.      Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4.      Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1.      Elk aan de koper gericht aanbod van Kerstpakkettenland is vrijblijvend. Kerstpakkettenland kan zijn aanbod nog herroepen tot vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van de koper. Indien in een zodanig geval van herroeping reeds betaling door de koper heeft plaatsgevonden, zal Kerstpakkettenland zo spoedig mogelijk, althans binnen een werkdag, voor terugbetaling aan de koper zorgdragen.
 2.      De koper kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Kerstpakkettenland dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3.      Door Kerstpakkettenland aan de koper verstrekte documentatie, verwerkings- en andere adviezen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders door Kerstpakketland is aangegeven.
 4.      Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de koper afwijkt van het aanbod van Kerstpakkettenland, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Kerstpakkettenland anders aangeeft.
 5.      Indien Kerstpakkettenland de koper een orderbevestiging verstrekt, wordt geacht dat deze bevestiging de overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij de koper binnen één werkdagen na ontvangst van de bevestiging, schriftelijk bij Kerstpakkettenland heeft geklaagd omtrent de inhoud van de bevestiging. Op verzoek van Kerstpakkettenland zal de koper Kerstpakkettenland per e-mail ervan in kennis stellen of de orderbevestiging van Kerstpakkettenland juist en volledig is.

ARTIKEL 4. | PAKKETTEN OP VOORRAAD

De pakketten op voorraad die op de website worden aangeboden zijn slechts beperkt te wijzigen. Dit in verband met de prijsstelling die Kerstpakkettenland in samenwerking met zijn leveranciers heeft kunnen bewerkstelligen. Alle pakketten hebben concurrerende prijzen. De prijzen van de afgebeelde pakketten zijn inclusief verpakkings- en inpakkosten. Uiteraard kan het voorkomen dat een pakket niet meer op voorraad is of uitverkocht raakt, ter zake waarvan Kerstpakkettenland geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.

ARTIKEL 5. | MAATWERKORDERS

 1.      In geval de bestelling in enige mate volgens specificaties van de koper wordt samengesteld (hierna: “maatwerkorders”), zoals in geval van door de koper zelf samengestelde pakketten, staat de koper ervoor in dat hij alle gevraagde gegevens die voor de uitvoering van de betreffende maatwerkorder relevant zijn, volledig en op de daartoe door Kerstpakkettenland aangegeven wijze, aan Kerstpakkettenland verstrekt.
 2.      Maatwerkorders zijn gebaseerd op de door de koper opgegeven specificaties. De koper staat in voor de juistheid van de door hem aan Kerstpakkettenland aangeleverde specificaties. Kerstpakkettenland is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij bij het samenstellen van een maatwerkorder is uitgegaan van door de koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

ARTIKEL 6. | AFWIJKINGEN

Mocht een product of artikel uit een pakket onverhoopt uitverkocht zijn of niet voldoen aan de door Kerstpakkettenland gestelde kwaliteitsnormen, dan zal Kerstpakkettenland deze vervangen door een gelijkwaardig product/artikel in dezelfde of een hogere prijsklasse. Dit gebeurt te allen tijde in goed onderling overleg tussen partijen. Indien partijen ter zake niet tot overeenstemming komen, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst voor dat gedeelte te ontbinden, zonder dat de koper aanspraak maakt op vergoeding van enige schade anders dan evenredige restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen betaling.

ARTIKEL 7. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN

 1.      De levering van de producten geschiedt op de overeengekomen plaats en wijze. In geval van bezorging van de producten, geschiedt dit op het door de koper opgegeven afleveradres. In geval de koper geen afleveradres heeft vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.
 2.      Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat, onverminderd het bepaalde in lid 5, over op de koper op het moment dat de producten door of namens de koper in ontvangst zijn genomen.
 3.      Kerstpakkettenland behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren.
 4.      Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de koper, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim in artikel 8.2, nimmer gerechtigd te weigeren de producten in ontvangst te nemen en/of de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Kerstpakkettenland verschuldigde bedragen te voldoen.
 5.      Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de koper is toe te rekenen, is Kerstpakkettenland gerechtigd de producten voor rekening en risico van de koper op te slaan, onverminderd de verplichting van de koper tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Kerstpakkettenland verschuldigde bedragen. De in verband met de niet-inontvangstname door de koper zoals hier bedoeld, te maken extra kosten, zoals extra vracht-/afleverkosten e.d., komen dan ook voor rekening van de koper.

ARTIKEL 8. | LEVERINGSTERMIJNEN

 1.      Alle leveringstermijnen waartoe Kerstpakkettenland zich jegens de koper heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Kerstpakkettenland mogelijk mede afhankelijk van de koper of derden, zoals zijn toeleveranciers. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Kerstpakkettenland toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 11 van deze algemene voorwaarden, worden de verplichtingen van Kerstpakkettenland opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 11 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing.
 2.      Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Kerstpakkettenland toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Kerstpakkettenland niet eerder in dan nadat de koper Kerstpakkettenland schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Kerstpakkettenland na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 3.      Verzuim van Kerstpakkettenland als gevolg van een aan Kerstpakkettenland toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de koper recht op ontbinding van de overeenkomst voor dat gedeelte waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 9. | MEEVERPAKKEN EIGEN ARTIKELEN EN SERVICEKAART/A5-WENSKAART

 1.      Indien de koper zelf een pakket samenstelt, is het mogelijk om eigen artikelen mee te verpakken. Dit gebeurt gratis, dan wel tegen een kleine vergoeding. Dit wordt te allen tijde in onderling overleg tussen partijen overeengekomen.
 2.      Indien de koper zelf een pakket samenstelt, is het mogelijk om een servicekaart (en/of A5-wenskaart) in het pakket mee te verpakken. De ontvanger van het pakket kan dan bij eventuele opmerkingen of klachten rechtstreeks contact met Kerstpakkettenland opnemen.

ARTIKEL 10. | ONDERZOEK, RECLAMES EN GARANTIE

 1.      Kerstpakkettenland staat in voor de deugdelijkheid van het geleverde. Tevens staat Kerstpakkettenland ervoor in dat het geleverde de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Kerstpakkettenland garandeert echter geen andere eigenschappen dan die zijn opgenomen in de productbeschrijvingen en productspecificaties. De koper kan geen aanspraken doen gelden bij verkeerd gebruik of onjuiste verwerking van het geleverde.
 2.      In geval van bezorging worden ten tijde van de levering zichtbare breuk en manco door Kerstpakkettenland slechts verwerkt indien aantekening daarvan op de vrachtbrief is gemaakt met vermelding van de naam en handtekening van de ontvanger en de chauffeur. Mocht van een zodanige breuk of manco sprake zijn, dan dient de koper Kerstpakkettenland daarvan gemotiveerd per e-mail (info@kerstpakkettenland.nl) in kennis te stellen, waarna Kerstpakkettenland een passende oplossing zal treffen. Indien levering evenwel in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de koper en Kerstpakkettenland geschiedt, wordt geacht dat de levering vrij is van schade als de koper de leverantie heeft meegenomen.
 3.      Gebreken van het geleverde die ten tijde van de aflevering redelijkerwijs niet zichtbaar waren, dienen door de koper onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen zeven werkdagen nadat zij door de koper zijn geconstateerd, dan wel redelijkerwijs door de koper hadden kunnen worden geconstateerd, schriftelijk ter kennis van Kerstpakkettenland te worden gebracht.
 4.      Met betrekking tot producten of artikelen uit pakketten die Kerstpakkettenland van derden betrekt, blijven de garanties en de daarmee gepaard gaande aansprakelijkheid van Kerstpakkettenland in elk geval beperkt tot die garanties en aansprakelijkheid die Kerstpakkettenland van de leveranciers heeft bedongen en voorts ook slechts in de omvang als die leveranciers hun garanties en hun aansprakelijkheid jegens Kerstpakkettenland zijn nagekomen.
 5.      Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, komt iedere verplichting van Kerstpakkettenland uit hoofde van gebreken als bedoeld in dit artikel te vervallen zodra drie maanden na de aflevering zijn verstreken.
 6.      Na tijdige ontvangst van de kennisgeving van de koper, zal Kerstpakkettenland, indien het bezwaar van de koper naar oordeel van Kerstpakkettenland gegrond is, overgaan tot herstel van het gebrek, vervanging van het product of artikel, of terugbetaling van een evenredig deel van de door de koper betaalde prijs, zulks uitsluitend ter keuze van Kerstpakkettenland. In geen geval zal de waarde van de prestatie van Kerstpakkettenland als bedoeld in de vorige zin, de prijs van de gebrekkige leverantie te boven gaan. Kerstpakkettenland is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan als gevolg van gebreken, noch is Kerstpakkettenland gehouden tot enige andere prestatie dan genoemd in de eerste zin van dit lid.
 7.      Retourzendingen aan Kerstpakkettenland zullen door Kerstpakkettenland slechts in ontvangst genomen hoeven te worden en de kosten van die retourzending zullen door Kerstpakkettenland slechts hoeven te worden gedragen indien een en ander geschiedt met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke instemming van Kerstpakkettenland. De retourzending geschiedt te allen tijde voor risico van de koper.
 8.      Geen grond voor klachten en een beroep op een tekortkoming van Kerstpakkettenland zijn gebreken van het geleverde als gevolg van een van buiten komende oorzaak of die voor het overige niet aan Kerstpakkettenland dan wel zijn toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van na de levering ontstane beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Kerstpakkettenland en het aanbrengen van veranderingen aan het geleverde, waaronder mede begrepen herstellingen die niet met voorafgaande schriftelijke instemming van Kerstpakkettenland zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 11. | OVERMACHT

 1.      Kerstpakkettenland is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2.      Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3.      Indien Kerstpakkettenland bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan, of nog slechts gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog leverbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4.      Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1.      Kerstpakkettenland is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Kerstpakkettenland ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de koper ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de koper schriftelijk door Kerstpakkettenland in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de koper zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2.      Indien de koper in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de koper anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Kerstpakkettenland gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de koper reeds genoegzame zekerheid voor de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Kerstpakkettenland verschuldigde betaling heeft gesteld.
 3.      De koper maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Kerstpakkettenland op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4.      De koper is verplicht de schade die Kerstpakkettenland ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5.      Indien Kerstpakkettenland de overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen op de koper terstond opeisbaar.

ARTIKEL 13. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1.      Tenzij door Kerstpakkettenland uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Kerstpakkettenland vermelde prijzen exclusief btw en exclusief bezorgkosten. Bestelde pakketten worden, in geval van bezorging, op één adres in Nederland afgeleverd. Hiervoor rekent Kerstpakkettenland € 37,50 vracht- en administratiekosten. Deze kosten zijn van toepassing op alle kerstpakketten, drankgeschenken en losse geschenken, met uitzondering van cadeaubonnen. Cadeaubonnen worden verzonden tegen een bedrag van € 6,95 per afleveradres.
 2.      De in het aanbod van Kerstpakkettenland vermelde prijzen gelden, tenzij anders vermeld, per stuk en zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen/openbaren van het aanbod geldende fabrieksprijzen, valutakoersen, invoerrechten en andere bij invoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en verdere prijsbepalende factoren. Indien zich na het uitbrengen/openbaren van het aanbod een wijziging in een of meer van deze factoren voordoet, is Kerstpakkettenland gerechtigd, ook als de overeenkomst inmiddels tot stand is gekomen, de prijzen aan deze wijziging aan te passen voor het dan nog niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst. Indien Kerstpakkettenland van dit recht gebruik maakt, heeft de koper het recht om binnen vijf dagen nadat hij de koper van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld, de overeenkomst voor het gedeelte dat nog niet door Kerstpakkettenland is uitgevoerd, te annuleren. Dit recht heeft de koper evenwel niet indien de prijswijziging het gevolg is van enige overheidsmaatregel.
 3.      Kerstpakkettenland is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het door de koper aan Kerstpakkettenland verschuldigde te vorderen.
 4.      Zolang de koper jegens Kerstpakkettenland in gebreke is met de voldoening van een op hem rustende betalingsverplichting jegens Kerstpakkettenland, is Kerstpakkettenland niet gehouden (verder) uitvoering aan de overeenkomst te geven.
 5.      Betaling dient te geschieden op (een van) de door Kerstpakkettenland aangewezen wijze(n) en binnen de door Kerstpakkettenland vermelde of aangezegde termijn.
 6.      Betaling dient te geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening.
 7.      Indien de koper in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de koper anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn alle vorderingen van Kerstpakkettenland op de koper, onmiddellijk opeisbaar.
 8.      Kerstpakkettenland is gerechtigd om de aan de koper toekomende factuur uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 9.      Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de koper van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de koper intreedt, is de koper, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 10. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de koper aan Kerstpakkettenland verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de koper.

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1.      Onverminderd het bepaalde in artikel 10 is Kerstpakkettenland na de levering niet langer aansprakelijk voor eventuele gebreken van het geleverde.
 2.      Kerstpakkettenland is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Kerstpakkettenland is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4, jegens de koper slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de koper lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Kerstpakkettenland in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

-      de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;

-      de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Kerstpakkettenland aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Kerstpakkettenland toegerekend kunnen worden;

-      redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

 1.      Mocht Kerstpakkettenland jegens de koper aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Kerstpakkettenland, indien mogelijk, te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De koper dient Kerstpakkettenland hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Kerstpakkettenland ter zake vervalt.
 2.      De aansprakelijkheid van Kerstpakkettenland is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Kerstpakkettenland betrekking heeft. In geval de schade waarvoor Kerstpakkettenland ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, aansprakelijk is, excessief is in verhouding tot de factuurwaarde van de overeenkomst, zal zijn aansprakelijkheid nimmer meer belopen dan het bedrag dat onder de betreffende omstandigheden, op basis van de door Kerstpakkettenland afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Kerstpakkettenland dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 3.      Het eventuele recht van de koper op vergoeding van schade ontstaat pas indien de koper na het ontstaan ervan, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk aan Kerstpakkettenland heeft gemeld.
 4.      De koper vrijwaart Kerstpakkettenland van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) ander(en) dan aan Kerstpakkettenland toerekenbaar is.
 5.      De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Kerstpakkettenland.

ARTIKEL 15. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1.      Alle aan de koper geleverde producten blijven eigendom van Kerstpakkettenland totdat de koper al zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen.
 2.      Het is de koper verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3.      De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Kerstpakkettenland te bewaren.
 4.      Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud van Kerstpakkettenland rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Kerstpakkettenland hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 5.      Bij overtreding van het in dit artikel gestelde, wordt de koopprijs terstond volledig opeisbaar.
 6.      De koper geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Kerstpakkettenland of door Kerstpakkettenland aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De koper dient Kerstpakkettenland op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde zijn eigendomsrechten te kunnen uitoefenen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per dag dat de koper daarmee in verzuim is en zonder dat Kerstpakkettenland de koper daarvoor in gebreke hoeft te stellen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van Kerstpakkettenland staande redelijke kosten, komen voor rekening van de koper.
 7.      Als de koper, nadat de producten door Kerstpakkettenland aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de koper zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

 1.      Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2.      Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3.      Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Kerstpakkettenland wordt aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen partijen kennis te nemen.